Nab├│r uczni├│w

 

Nab├│r uczni├│w

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALNEGO OSRODKA
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W WIELGIEM

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

┬ž 1.
1. Specjalny O┼Ťrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem zwany dalej "O┼Ťrodkiem" wykonuje swoje zadania w oparciu o Statut O┼Ťrodka.
2. O┼Ťrodek jest przeznaczony dla dzieci i m┼éodzie┼╝y w wieku od 7 do 24 roku ┼╝ycia z upo┼Ťledzeniem umys┼éowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z niepe┼énosprawno┼Ťciami sprz─Ö┼╝onymi.

┬ž 2.
1. Regulamin Organizacyjny O┼Ťrodka zwany dalej "regulaminem" okre┼Ťla organizacje i zasady dzia┼éania plac├│wki.
2. W dzia┼éalno┼Ťci O┼Ťrodka zastosowanie maj─ů nast─Öpuj─ůce akty prawne:
- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 marca 1997r. (Dz. U. z 1997r. nr 78, poz. 483),
- Ustawa z dnia 26.01.1982r. - Karta Nauczyciela tekst jednolity (Dz. U. Nr 3 z p├│zn. zmianami),
- Ustawa z dnia 26.04.1974r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. nr 21 poz. 94 z p├│zn. zm.),
- Ustawa z dnia 7 wrze┼Ťnia 1991 r. o systemie o┼Ťwiaty (Dz. U. z 1996r. nr 67, poz. 329 z p├│zn. zm.),
- Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niekt├│rych ustaw okre┼Ťlaj─ůcych kompetencje organ├│w administracji publicznej - w zwi─ůzku z reforma ustrojowa pa┼ästwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),
-Ustawa z dnia 13 pa┼║dziernika 1998 r. przepisy wprowadzaj─ůce ustawy reformuj─ůce administracj─Ö publiczn─ů (Dz. U. Nr 133, poz. 872),
- Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zak┼éadowym funduszu ┼Ťwiadcze┼ä socjalnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 147, poz. 686 z p├│zn. zm.),
- Ustawa z dnia 23 maja 1992r. o zwi─ůzkach zawodowych (Dz. U. z 1992 r. Nr 55 poz. 234 zm. Dz. U. z 1994r. nr 43, poz. 163, z 1996r. nr 24, poz. 110),
- Statut O┼Ťrodka,
- Regulamin Organizacyjny O┼Ťrodka,
- Regulamin Pracy.

┬ž 3.
1. O┼Ťrodkiem kieruje Dyrektor.
2. Dyrektor kieruje prac─ů O┼Ťrodka na zasadzie jednoosobowego kierownictwa przy pomocy Wicedyrektora i Kierownika O┼Ťrodka.
3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników i odpowiada za przestrzeganie dyscypliny finansowej, pracy, tajemnicy służbowej oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

┬ž 4.
1. Wicedyrektor O┼Ťrodka bezpo┼Ťrednio odpowiada za sprawy pedagogiczne i wychowawcze w ramach nadzoru nad szko┼éami wchodz─ůcymi w sk┼éad O┼Ťrodka i internatem O┼Ťrodka.
2. Kierownik O┼Ťrodka sprawuje nadz├│r nad internatem i sto┼é├│wk─ů, zakupem ┼Ťrodk├│w trwa┼éych oraz gospodark─ů nieruchomo┼Ťciami b─Öd─ůcymi w zarz─ůdzie O┼Ťrodka.
3. W przypadku braku powo┼éania w O┼Ťrodku Wicedyrektora lub Kierownika O┼Ťrodka ich obowi─ůzki sprawuje Dyrektor.
4. W czasie nieobecno┼Ťci Dyrektora zast─Öpuje go Wicedyrektor O┼Ťrodka lub Kierownik O┼Ťrodka na podstawie udzielonego przez Dyrektora pe┼énomocnictwa.

II. CELE I ZADANIA OŚRODKA

┬ž 5. Celem g┼é├│wnym O┼Ťrodka jest rozwijanie autonomii ucznia/wychowanka niepe┼énosprawnego, jego socjalizacja, a w szczeg├│lno┼Ťci wyposa┼╝enie go w ramach posiadanych przez niego realnych mo┼╝liwo┼Ťci, aby m├│g┼é:
1. Osi─ůgn─ů─ç mo┼╝liwie wszechstronny rozw├│j spo┼éeczno-moralny.
2. Porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub poza werbalnie,
3. Zdoby─ç maksymaln─ů niezale┼╝no┼Ť─ç ┼╝yciow─ů w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb ┼╝yciowych.
4. Uczestniczy─ç w ┼╝yciu spo┼éecznym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawno┼Ťci i umiej─Ötno┼Ťci.
5. Uczestniczy─ç w r├│┼╝nych formach ┼╝ycia spo┼éecznego na r├│wni z innymi cz┼éonkami danej zbiorowo┼Ťci znaj─ůc i przestrzegaj─ůc og├│lnie przyj─Öte normy wsp├│┼é┼╝ycia spo┼éecznego.
6. Podj─ů─ç odpowiedzialno┼Ť─ç za siebie i innych oraz za dokonywane przez siebie wybory moralne.

┬ž 6. O┼Ťrodek realizuje cele edukacyjne, wychowawcze, terapeutyczne i profilaktyczne.
1. Celem edukacyjnym jest wszechstronny i harmonijny rozw├│j, podj─Öcie dalszej nauki na kolejnym etapie edukacyjnym, przygotowanie uczni├│w do pracy i ┼╝ycia w warunkach wsp├│┼éczesnego ┼Ťwiata.
2. Celem wychowawczym jest wychowanie ucznia/wychowanka samodzielnego, aktywnego, potrafi─ůcego dokonywa─ç wyboru w┼éa┼Ťciwych warto┼Ťci moralnych, cz┼éowieka dojrza┼éego do odpowiedzialnego pe┼énienia r├│l spo┼éecznych, przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w ┼Ťrodowisku i ┼╝yciu spo┼éecznym.
3.Celem terapeutycznym jest korygowanie, kompensowanie i usprawnianie zaburzonych funkcji, stymulowanie rozwoju polisensorycznego uczni├│w/wychowank├│w.
4. Celem profilaktycznym jest popularyzacja zdrowego stylu ┼╝ycia, propagowanie r├│┼╝norodnych, spo┼éecznie akceptowanych form sp─Ödzania czasu wolnego, przeciwdzia┼éanie wszelkim dzia┼éaniom wyst─Öpuj─ůcym zar├│wno n terenie O┼Ťrodka jak i w ┼Ťrodowisku lokalnym.

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

┬ž 7. W celu realizacji zada┼ä wyodr─Öbnia si─Ö dwa piony:
1. Pion dydaktyczno-opieku┼äczo-wychowawczy, w sk┼éad kt├│rego wchodz─ů:
a) nauczyciele i wychowawcy,
b) pedagog,
c) psycholog,
d) logopeda.
Zadaniem pionu dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczego jest realizacja celów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i rewalidacyjnych.
Realizację zadań pionu dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczego nadzoruje Wicedyrektor.
2. Pion administracyjno-techniczny, w sk┼éad kt├│rego wchodz─ů:
a) pracownicy administracyjno-biurowi (Inspektor ds. administracyjno-organizacyjnych, magazynier, intendent - piel─Ögniarka )
b) pracownicy obs┼éugi ( sprz─ůtaczki, praczka-szwaczka, palacz - pracownik gospodarczy, kierowca, kucharka oraz pomoc kuchenna)
Zadaniem pionu administracyjno-technicznego jest pomoc w sprawnej realizacji zadań pionu dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczego.
Realizacj─Ö zada┼ä pionu administracyjno-technicznego nadzoruje Kierownik O┼Ťrodka przy pomocy Inspektora ds. administracyjno-organizacyjnych.
3. Ilo┼Ť─ç etat├│w w poszczeg├│lnych pionach okre┼Ťla Dyrektor na ka┼╝dy rok szkolny w arkuszu organizacyjnym.

IV. KIEROWNICTWO OŚRODKA

┬ž 8. Dyrektor O┼Ťrodka.
Do zada┼ä i kompetencji Dyrektora O┼Ťrodka nale┼╝y:
1. Przewodniczenie Radzie Pedagogicznej O┼Ťrodka.
2. Realizowanie uchwa┼é Rady Pedagogicznej w ramach jej kompetencji stanowi─ůcej.
1. Tworzenie warunk├│w do realizacji zada┼ä dydaktycznych, wychowawczych i opieku┼äczych O┼Ťrodka;
2. Kszta┼étowanie tw├│rczej atmosfery pracy, w┼éa┼Ťciwych warunk├│w pracy i stosunk├│w pracowniczych.
3. Realizowanie zalece┼ä organu prowadz─ůcego i pe┼éni─ůcego nadz├│r pedagogiczny na zasadach okre┼Ťlonych w przepisach o┼Ťwiatowych.
4. Przedk┼éadanie do zatwierdzenia organowi prowadz─ůcemu plan├│w organizacyjnych O┼Ťrodka.
5. Opracowanie i realizowanie planu finansowego O┼Ťrodka oraz przedstawienie go pracownikom O┼Ťrodka.
6. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania uczni├│w do szk├│┼é oraz skre┼Ťlenia z listy uczni├│w na podstawie uchwa┼éy Rady Pedagogicznej.
7. Zapewnienie w ramach mo┼╝liwo┼Ťci pomocy nauczycielom w realizacji ich zada┼ä oraz ich doskonalenie zawodowe.
8. Dokonywanie oceny pracy nauczycieli i wychowawc├│w oraz opieka nad nauczycielami i wychowawcami rozpoczynaj─ůcymi prace w zawodzie, kompletowanie dokument├│w zwi─ůzanych z mianowaniem nauczycieli i wychowawc├│w.
9. Okre┼Ťlanie zakresu odpowiedzialno┼Ťci pracownik├│w.
10. Zatwierdzanie harmonogram├│w pracy i plan├│w urlop├│w pracownik├│w nie b─Öd─ůcych nauczycielami.
11. Zatwierdzanie ustale┼ä komisji zak┼éadowego funduszu ┼Ťwiadcze┼ä socjalnych zgodnie z obowi─ůzuj─ůcym regulaminem.
12. Zapewnianie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
13. Sprawowanie nadzoru nad dzia┼éalno┼Ťci─ů administracyjno - gospodarcz─ů O┼Ťrodka.
14. Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracownik├│w O┼Ťrodka.
15. Powo┼éywanie i odwo┼éywanie cz┼éonk├│w kadry kierowniczej po uzyskaniu akceptacji organu prowadz─ůcego.
16. Przedkładanie Radzie Pedagogicznej w celu podjęcia uchwały projektów innowacji pedagogicznych i projektów zmian.
17. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szko┼éami i internatem O┼Ťrodka, w tym hospitowanie lekcji i innych zaj─Ö─ç prowadzonych przez nauczycieli i wychowawc├│w, prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych hospitacji.
18. Przyznawanie nagr├│d oraz wymierzanie kar porz─ůdkowych nauczycielom oraz innym pracownikom O┼Ťrodka.
19. Opracowanie sprawozda┼ä statystycznych, organizowanie okresowych inwentaryzacji maj─ůtku.
20. Planowanie i podejmowanie decyzji w sprawach bie┼╝─ůcych dzia┼éalno┼Ťci O┼Ťrodka.
21. Nadz├│r nad przestrzeganiem przez pracownik├│w dyscypliny pracy, przepis├│w bhp i p. poz.
22. Okre┼Ťlanie kierunk├│w rozwoju plac├│wek i gromadzenie materia┼é├│w z tym zwi─ůzanych.
23.Czuwanie nad prawid┼éowo┼Ťci─ů gospodarki ┼Ťrodkami finansowymi oraz przestrzeganie dyscypliny finansowej;

┬ž 9. Wicedyrektor O┼Ťrodka.
Do zada┼ä i kompetencji Wicedyrektora O┼Ťrodka nale┼╝y:
1. Przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów.
2. Bezpo┼Ťrednie nadzorowanie realizacji wszelkich plan├│w pracy szk├│┼é wchodz─ůcych w sk┼éad O┼Ťrodka i internatu O┼Ťrodka.
3. Wsp├│┼épraca z Samorz─ůdem O┼Ťrodka.
4. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szko┼éami i internatem O┼Ťrodka, w tym hospitowanie lekcji i innych zaj─Ö─ç prowadzonych przez nauczycieli i wychowawc├│w, prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych hospitacji.
5. Sprawowanie nadzoru nad ca┼éokszta┼étem dokumentacji pedagogicznej O┼Ťrodka.
6. Rozliczanie godzin ponadwymiarowych pracownik├│w pedagogicznych.
7. Opieka nad realizacj─ů i prawid┼éow─ů organizacj─ů wszystkich imprez og├│lnoo┼Ťrodkowych, wycieczek, zatwierdzanie programu i kontrola dokumentacji tych imprez.
8.Nadzorowanie i wypo┼╝yczanie pomocy dydaktycznych O┼Ťrodka, opracowywanie zapotrzebowania na ┼Ťrodki dydaktyczne i pomoce naukowe.
9. Prowadzenie ksi─ůg ewidencji uczni├│w i wychowank├│w oraz nadzoruje spe┼énianie przez nich obowi─ůzku szkolnego.
10.Organizowanie i nadzorowanie samokszta┼écenia w ramach dzia┼éaj─ůcych zespo┼é├│w wychowawczych i pedagogicznych O┼Ťrodka;
11. Reprezentowanie O┼Ťrodka na zewn─ůtrz w imieniu dyrektora lub w czasie jego nieobecno┼Ťci;
12. Przewodniczenie zespo┼éowi opracowuj─ůcemu program wychowawczy i wewn─ůtrzszkolny system oceniania.
13. Udział w zespołach wychowawczych.

┬ž 10. Kierownik O┼Ťrodka.
Do zada┼ä i kompetencji Kierownika O┼Ťrodka nale┼╝y:
1. Podejmowanie dzia┼éa┼ä zapewniaj─ůcych ┼Ťwiadczenie wysokiej jako┼Ťci pracy we wsp├│┼épracy z wychowankami, rodzicami i nauczycielami oraz integracji ze ┼Ťrodowiskiem.
2. Zapewnianie wychowankom O┼Ťrodka w┼éa┼Ťciwych warunk├│w bytowych.
3. Nadz├│r s┼éu┼╝bowy nad prac─ů pionu administracyjno-technicznego przy pomocy Inspektora d/s administracyjno-organizacyjnych.
4. Sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym O┼Ťrodka, podejmowanie dzia┼éa┼ä zwi─ůzanych z pracami remontowo-naprawczymi.
5.Organizowanie we wsp├│┼épracy z Dyrektorem i Wicedyrektorem O┼Ťrodka procesu dydaktyczno-wychowawczego w plac├│wce.
6.Opracowanie harmonogramu pracy i plan├│w urlop├│w pracownik├│w nie b─Öd─ůcych nauczycielami.
7. Udzielanie rodzicom informacji o dzia┼éalno┼Ťci dydaktyczno-opieku┼äczo-wychowawczej O┼Ťrodka.
8. Sprawowanie nadzoru administracyjno-gospodarczego internatu, nadz├│r nad powierzonym mieniem O┼Ťrodka.
9. Nadzorowanie pracy stołówki.
10. Analizowanie sytuacji z zakresu przepis├│w bhp i p. poz.,
11. Reprezentowanie O┼Ťrodka na zewn─ůtrz w imieniu Dyrektora O┼Ťrodka pod jego nieobecno┼Ť─ç lub nieobecno┼Ť─ç Wicedyrektora O┼Ťrodka.
12. Wykonywanie zada┼ä wynikaj─ůcych z potrzeb plac├│wki zleconych przez Dyrektora O┼Ťrodka.

V. PION OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZY
┬ž 11. Do obowi─ůzk├│w nauczyciela- wychowawcy nale┼╝y:
1.Prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczo-opieku┼äczej w oparciu o znajomo┼Ť─ç rodzaju i stopnia niepe┼énosprawno┼Ťci i stanu zdrowia dziecka i odpowiedzialno┼Ť─ç za prawid┼éowy przebieg procesu dydaktycznego w zakresie przedmiot├│w, kt├│rych uczy.
2. Przestrzeganie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
3. Realizowanie programu nauczania danego przedmiotu pos┼éuguj─ůc si─Ö w┼éa┼Ťciwymi metodami i formami pracy,
4. Uzupe┼énianie swojej wiedzy merytorycznej i metodycznej poprzez m.in. udzia┼é w pracach zespo┼é├│w metodyczno-przedmiotowych, konferencjach i kursach organizowanych przez o┼Ťrodki metodyczne, udzia┼é w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej, ┼Ťledzenie literatury dydaktyczno-metodycznej, zmian w prawie o┼Ťwiatowym i wprowadzanie innowacji pedagogicznych oraz nowatorskich metod edukacji i wychowania.
5. Systematyczne prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa o┼Ťwiatowego.
6. Respektowanie praw ucznia, bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczni├│w, przestrzeganie zasad regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczni├│w.
7. Prowadzenie indywidualnej pracy z uczniem w zale┼╝no┼Ťci od jego potrzeb, zaj─Ö─ç profilaktyczno-resocjalizacyjnych.
8. Dbanie o powierzony jego opiece sprz─Öt szkolny i pomoce dydaktyczne oraz wzbogacanie bazy dydaktycznej.
9. Dbanie o ┼╝ycie, zdrowie i bezpiecze┼ästwo uczni├│w powierzonych jego opiece, tj. w czasie obowi─ůzkowych i nadobowi─ůzkowych zaj─Ö─ç dydaktyczno-wychowawczych, zaj─Ö─ç pozalekcyjnych, przerw mi─Ödzylekcyjnych, zaj─Ö─ç ┼Ťwietlicowych i bibliotecznych, w czasie oczekiwania uczni├│w na rozpocz─Öcie lekcji oraz po ich zako┼äczeniu, w czasie wszelkich imprez organizowanych przez szko┼é─Ö,
10. Aktywizowanie uczni├│w przez stwarzanie odpowiednich warunk├│w pracy, wdra┼╝anie do samodzielno┼Ťci, samorz─ůdno┼Ťci, diagnozowanie warunk├│w ┼Ťrodowiskowych i stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego.
11. Wsp├│┼épraca z kierownictwem O┼Ťrodka, rodzicami/prawnymi opiekunami, wszystkimi nauczycielami w zakresie prawid┼éowej realizacji program├│w edukacyjnych.

┬ž 12. Do zada┼ä pedagoga nale┼╝y:
1. Udzielanie pomocy pedagogicznej, okre┼Ťlanie jej form i sposob├│w - na wniosek nauczyciela, rodzica, ucznia/wychowanka, psychologa.
2. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów/wychowanków oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
3.Współorganizowanie zajęć dydaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez nauczycieli dla uczniów/wychowanków.
4. Organizowanie profilaktyki uzależnień i niedostosowania społecznego.
5. Organizowanie indywidualnej opieki pedagogicznej dla uczni├│w/wychowank├│w z rodzin dysfunkcyjnych oraz podejmowanie interwencji na rzecz poprawy ich trudnej sytuacji ┼╝yciowej.
6. Orientacja i poradnictwo zawodowe.
7. Dzia┼éanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom/wychowankom znajduj─ůcym si─Ö w trudnej sytuacji ┼╝yciowej.
8. Podejmowanie inicjatyw w zakresie tworzenia i modyfikacji Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktyki.
9. Prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji ucznia/wychowanka znajduj─ůcej si─Ö w teczce osobowej.
10. Wsp├│┼épraca ze szko┼éami, o┼Ťrodkami pomocy spo┼éecznej, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, s─ůdami rodzinnymi, kuratorami rodzinnymi, policj─ů.
11. Wsp├│┼épraca z kierownictwem O┼Ťrodka, wszystkimi pracownikami pedagogicznymi, rodzicami uczni├│w/wychowank├│w.
12. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom.
13. Udział w zespołach wychowawczych.
14. Opieka nad nowymi wychowankami O┼Ťrodka.
15. Uzupe┼énianie swojej wiedzy merytorycznej i metodycznej poprzez m.in. udzia┼é w pracach zespo┼é├│w metodyczno-przedmiotowych, konferencjach i kursach organizowanych przez o┼Ťrodki metodyczne, udzia┼é w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej, ┼Ťledzenie literatury dydaktyczno-metodycznej, zmian w prawie o┼Ťwiatowym i wprowadzanie innowacji pedagogicznych oraz nowatorskich metod edukacji i wychowania.
16.Analizowanie i diagnozowanie ┼Ťrodowiska rodzinnego, sytuacji prawnej uczni├│w/wychowank├│w.

┬ž 13. Do zada┼ä psychologa nale┼╝y:
1. Udzielanie pomocy psychologicznej, okre┼Ťlanie jej form i sposob├│w - na wniosek nauczyciela, rodzica, ucznia/wychowanka, pedagoga.
2. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów/wychowanków oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
3. Doradztwo psychologiczne uczniom/wychowankom, nauczycielom, rodzicom, pedagoga.
4. Przeprowadzanie bada┼ä diagnostycznych uczni├│w/wychowank├│w na podstawie zlece┼ä poradni psychologiczno-pedagogicznej, Dyrektora O┼Ťrodka, nauczycieli, wychowawc├│w, pedagoga, rodzic├│w, w┼éasnego rozpoznania potrzeb w tym zakresie.
5. Wsp├│┼épraca z poradni─ů psychologiczno-pedagogiczn─ů w zakresie diagnozowania.
6. Wsp├│┼édzia┼éanie z organami O┼Ťrodka w zakresie tworzenia i modyfikacji Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktyki.
7. Opracowanie dokumentacji w sprawach dotycz─ůcych rewalidacji, rekwalifikacji i aktualizacja danych ucznia.
8. Wsp├│┼épraca z kierownictwem O┼Ťrodka, wszystkimi pracownikami pedagogicznymi, rodzicami uczni├│w/wychowank├│w.
9. Organizowanie profilaktyki uzależnień i niedostosowania społecznego.
10. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom.
11. Udział w zespołach wychowawczych.
12. Uzupe┼énianie swojej wiedzy merytorycznej i metodycznej poprzez m.in. udzia┼é w pracach zespo┼é├│w metodyczno-przedmiotowych, konferencjach i kursach organizowanych przez o┼Ťrodki metodyczne, udzia┼é w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej, ┼Ťledzenie literatury dydaktyczno-metodycznej, zmian w prawie o┼Ťwiatowym i wprowadzanie innowacji pedagogicznych oraz nowatorskich metod edukacji i wychowania.

┬ž 14. Do zada┼ä logopedy nale┼╝y:
1. Przeprowadzanie badań przesiewowych w zakresie mowy i słuchu, diagnozowanie.
2. Reedukacja w zakresie strony fonetycznej, gramatycznej i semantycznej
3. Badanie słuchu fonemowego, fonematycznego, rozwijanie słuchu fizjologicznego.
4. Opracowywanie indywidualnych program├│w terapeutycznych.
5. Systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.
6. Kierowanie uczni├│w do poradni specjalistycznych.
7.Wsp├│┼épraca z Kierownictwem O┼Ťrodka, wszystkimi pracownikami pedagogicznymi, psychologiem i pedagogiem, z rodzicami/prawnymi opiekunami uczni├│w, prowadzenie doradztwa logopedycznego.
8. Udzia┼é zespole opiniuj─ůcym przy ca┼éorocznym diagnozowaniu i opiniowaniu uczni├│w.
9. Uzupe┼énianie swojej wiedzy merytorycznej i metodycznej poprzez m.in. udzia┼é w pracach zespo┼é├│w metodyczno-przedmiotowych, konferencjach i kursach organizowanych przez o┼Ťrodki metodyczne, udzia┼é w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej, ┼Ťledzenie literatury dydaktyczno-metodycznej, zmian w prawie o┼Ťwiatowym i wprowadzanie innowacji pedagogicznych oraz nowatorskich metod edukacji i wychowania.
10. Dbanie o powierzony jego opiece sprz─Öt szkolny i pomoce dydaktyczne oraz wzbogacanie bazy dydaktycznej.

VI. PION ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY

┬ž 15. Inspektor ds. administracyjno-organizacyjnych:
1) w zakresie obsługi sekretariatu:
a) Prowadzenie rejestru pism wp┼éywaj─ůcych i wychodz─ůcych.
b) Obsługa administracyjno - biurowa Dyrektora, Wicedyrektora i Kierownika.
c) Zapewnienie prawidłowego i sprawnego obiegu dokumentów.
d) W┼éa┼Ťciwe przyjmowanie i za┼éatwianie interesant├│w.
e) Prowadzenie dokumentacji szkolnej, składanie zamówień na druki szkolne.
f) Prowadzenie ewidencji druk├│w ┼Ťcis┼éego zarachowania.
f) Prowadzenie rejestru piecz─Öci.
g) Prowadzenie spraw zwi─ůzanych z eksploatacj─ů samochodu.
h) Wsp├│┼épraca z instytucjami wspomagaj─ůcymi prac─Ö O┼Ťrodka.
2) w zakresie spraw osobowych:
a) Prowadzenie spraw osobowych wszystkich pracownik├│w O┼Ťrodka.
b) Kontrola przestrzegania regulaminu pracy przez pracownik├│w.
c) Prowadzenie rejestru pracownik├│w i emeryt├│w.
d) Wdra┼╝anie i nadzorowanie stosowania zewn─Ötrznych instrukcji.
e) Prowadzenie spraw socjalnych pracownik├│w i emeryt├│w.
f) Opracowanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia.
g) Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracownik├│w.
h) Opracowywanie sprawozdań kadrowych, pefronowskich.
i) Sporz─ůdzanie zapotrzebowania na p┼éace, sprawozda┼ä z p┼éac, zatrudnienia i godzin.
j) Naliczanie czynsz├│w mieszkaniowych.
k) Organizuje i nadzoruje pracę pracowników obsługi.

┬ž 16. Magazynier
Do zadań magazyniera należy:
a) Prowadzenie magazyn├│w spo┼╝ywczych: przyjmowanie i wydawanie towar├│w.
b) Troska magazyn i w┼éa┼Ťciwe przechowywanie materia┼é├│w spo┼╝ywczych.
c) Uzupełnianie asortymentu spożywczego.
d) Prowadzenie kartoteki ilo┼Ťciowej.
e) Nadz├│r nad ilo┼Ťciowym i jako┼Ťciowym stanem materia┼é├│w w magazynie oraz informowanie Dyrektora o zaistnia┼éych nieprawid┼éowo┼Ťciach w magazynie spo┼╝ywczym.
f) Kontrolowanie stanu bezpieczeństwa p. poz. na terenie magazynu.
g) Prowadzenie wszystkich spraw zwi─ůzanych z zaopatrzeniem ┼╝ywno┼Ťciowym.
h) Wykonywanie innych czynno┼Ťci zleconych przez Dyrektora O┼Ťrodka wynikaj─ůcych z jego zada┼ä.
i) dokonywanie systematycznych kontroli, uzupełnianie braków magazynowych, ujawnianie stanu zapasów materiałów po wydaniu poszczególnych partii
j) kontrolowanie stanu czysto┼Ťci, bezpiecze┼ästwa p. poz. na terenie magazynu, informowanie Dyrektora o brakach materia┼éowych , kradzie┼╝ach lub uszkodzeniach materia┼é├│w.
1. Prowadzenie archiwum.
2. Prowadzenie i nadz├│r nad gospodark─ů magazynow─ů zgodnej z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami.
3. Prowadzenie obowi─ůzuj─ůcej dokumentacji i ewidencji obrot├│w materia┼éowych.
4.Wystawianie czek├│w bankowych oraz ich podpisywanie.
5. Zatwierdzanie dowod├│w ksi─Ögowych po uprzednim podpisaniu przez osoby upowa┼╝nione
do sprawdzenia.
6. Prowadzenie wszystkich spraw zwi─ůzanych z zaopatrzeniem materia┼éowym i technicznym O┼Ťrodka.
7. Prowadzenie dokumentacji zwi─ůzanych z funduszem mieszkaniowym.
8. Prowadzenie kartotek ilo┼Ťciowo-warto┼Ťciowych.
9. Sporz─ůdzanie raport├│w kasowych i prowadzenie pogotowia kasowego.
10. Przestrzeganie zasad dyscypliny finansowej obowi─ůzuj─ůcej w dzia┼éalno┼Ťci finansowej i materia┼éowej intendenta.
11.Informowanie na bie┼╝─ůco Dyrektora O┼Ťrodka o naruszeniu przez osoby odpowiedzialne dyscypliny finansowej.
12. Terminowe rozliczanie zaliczek i kontrola w┼éa┼Ťciwego ich wydatkowania.
13. Rozliczanie miesi─Öcznych rozchod├│w artyku┼é├│w ┼╝ywno┼Ťciowych i materia┼é├│w.
14. Prowadzenie kasy zakładu.
15. Prowadzenie dokumentacji dotycz─ůcej odp┼éatno┼Ťci za pobyt wychowank├│w w O┼Ťrodku oraz przyjmowanie wp┼éat.
16. Prowadzenie indywidualnych kartotek pracownika-pobieranie materiałów.
17. Korespondencja mi─Ödzy szko┼éami dotycz─ůca pobytu dziecka w plac├│wce.
18. Pobieranie odp┼éatno┼Ťci za wy┼╝ywienie pracownik├│w, korzystanie z mieszkania s┼éu┼╝bowego.
19.Prowadzenie rachunk├│w ┼Ťrodk├│w specjalnych i socjalnych.
20. Prowadzenie ksi─ůg inwentarzowych ┼Ťrodk├│w trwa┼éych i pozosta┼éych ┼Ťrodk├│w trwa┼éych.
21. Rozliczanie inwentaryzacji.
22. Uzgadnianie kartoteki magazynowej z ewidencj─ů prowadzon─ů przez kom├│rk─Ö ksi─Ögowo┼Ťci oraz ze spisem z natury sporz─ůdzanym podczas inwentaryzacji.
23. Zgłaszanie wychowanków do ubezpieczenia zdrowotnego.

┬ž 17. Intendent - piel─Ögniarka
1. Kierowanie ┼╝ywieniem w plac├│wce.
2. Prowadzenie dokumentacji zwi─ůzanej z ┼╝ywieniem.
3. Planowanie zaopatrzenia plac├│wki w artyku┼éy ┼╝ywno┼Ťciowe.
4. Sporz─ůdzanie raport├│w ┼╝ywienia.
5. Planowanie jad┼éospis├│w i jego uk┼éadanie zgodnego z normami i kaloryczno┼Ťci─ů ┼╝ywienia zbiorowego.
7. Informowanie kierownictwa O┼Ťrodka w sprawach zwi─ůzanych z ┼╝ywieniem.
8. Wykonywanie innych czynno┼Ťci zleconych przez Dyrektora O┼Ťrodka wynikaj─ůcych z jego zada┼ä.
9. Podejmowanie czynno┼Ťci z zakresu badan okresowych pracownik├│w.
2. Przygotowywanie wychowankom lekarstw zgodnie z zaleceniami lekarza.
3. Systematyczne uzupe┼énianie zawarto┼Ťci apteczek.
4. Kontrola czysto┼Ťci wychowank├│w.
5. Bie┼╝─ůcy nadz├│r nad stanem sanitarno-higienicznym O┼Ťrodka.
6. Prowadzenie okresowych pomiar├│w antropometrycznych.
7. Udzielanie pierwszej pomocy w nag┼éych wypadkach lub zachorowaniach na terenie O┼Ťrodka.
8. Popularyzowanie zasad higieny, profilaktyki uzależnień.
9.Prowadzenie dokumentacji medycznej wychowank├│w.
10. Sprawowanie opieki nad chorymi wychowankami.
11. Opieka nad wychowankami leczonymi w poradniach specjalistycznych lub kierowanymi do szpitala.
12. Wsp├│┼épraca z rodzicami, kierownictwem i pracownikami pedagogicznymi O┼Ťrodka dotycz─ůca stanu zdrowia wychowank├│w.
13. Nadz├│r nad sprz─Ötem medycznym, informowanie o stanie sprz─Ötu lub jego brakach.
14. Wykonywanie innych czynno┼Ťci zleconych przez Dyrektora O┼Ťrodka wynikaj─ůcych z jego zada┼ä.
15.Dokonywanie szczepień ochronnych.
16.Dokonywanie sprawozdań z kart szczepień i ze szczepień do SANEPIDU.
17. Realizowanie zaleceń SANEPIDU.

┬ž . 18
Przestrzeganie zasad i przepis├│w p.poz., jak r├│wnie┼╝ porz─ůdku i dyscypliny pracy oraz obowi─ůzk├│w i uprawnie┼ä pracownik├│w w tym zakresie okre┼Ťla regulamin pracy.


VIII. TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW, PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA
I ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW

┬ž 19.
1. Pracownicy O┼Ťrodka zobowi─ůzani s─ů do za┼éatwiania spraw zgodnie z zasadami okre┼Ťlonymi w kodeksie post─Öpowania administracyjnego.
3. Dyrektor, Wicedyrektor przyjmuj─ů interesant├│w codziennie w godzinach pracy.

┬ž 20.
Rejestr skarg i wniosk├│w prowadzi sekretariat.

┬ž 21.
1. Skargi i wnioski dotycz─ůce funkcjonowania O┼Ťrodka rozpatruj─ů Dyrektor i Wicedyrektor O┼Ťrodka.

IX. SYSTEM KONTROLI WEWNETRZNEJ I ZEWNETRZNEJ

┬ž 22. Celem kontroli jest:
1. Zapewnienie Dyrektorowi O┼Ťrodka niezb─Ödnych informacji do efektywnego kierowania plac├│wk─ů i podejmowania prawid┼éowych decyzji,
2. Ocena stopnia wykonywania zadań:
- dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawczych,
- administracyjno - obsługowych,
- finansowych.
3. Doskonalenie form i metod pracy poszczeg├│lnych szk├│┼é i internatu wchodz─ůcych w sk┼éad O┼Ťrodka.

┬ž 23.
1. System kontroli obejmuje kontrole wewn─Ötrzn─ů i zewn─Ötrzn─ů.
2. Czynno┼Ťci kontrolne w ramach kontroli wewn─Ötrznej wykonuje Dyrektor, Wicedyrektor, Kierownik O┼Ťrodka oraz pracownicy upowa┼╝nieni do przeprowadzenia kontroli.

┬ž 24.
1. Wicedyrektor, Kierownik prowadz─ů dzia┼éalno┼Ť─ç kontroln─ů w oparciu o plany hospitacji, bie┼╝─ůce lustracje, regulamin pracy.
2. Pracownicy upowa┼╝nieni do przeprowadzenia kontroli prowadz─ů kontrole w oparciu o regulamin pracy, instrukcje obiegu dokumentacji, instrukcje gospodarki kasowej.
3. O sposobie wykorzystania wniosk├│w i zalece┼ä pokontrolnych decyduje Dyrektor O┼Ťrodka.

X. ZASADY PODPISYWANIA PISM

┬ž 25.
1. Do podpisu Dyrektora O┼Ťrodka zastrze┼╝one s─ů:
- pisma w sprawach nale┼╝─ůcych do jego w┼éa┼Ťciwo┼Ťci,
- odpowiedzi na pisma władz zwierzchnich,
- decyzje w sprawach kadrowych pracownik├│w O┼Ťrodka,
- korespondencja kierowana do:
- Starostwa
- Kuratorium O┼Ťwiaty
- Ministerstwa Edukacji Narodowej
- Organ├│w kontroluj─ůcych
2. W czasie nieobecno┼Ťci Dyrektora dokumenty okre┼Ťlone w ust. 1 podpisuje Wicedyrektor.

XI. POSTANOWIENIA KONCOWE

┬ž 26.
Do spraw nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, a dotycz─ůcych stosunku pracy, maj─ů zastosowanie obowi─ůzuj─ůce ustawy.
┬ž 27.
Zmiany niniejszego Regulaminu wymagaj─ů zatwierdzenia przez Zarz─ůdu Powiatu.


SPIS TREŚCI
Rozdział I
Postanowienia og├│lne.
Rozdział II
Cele i zadania O┼Ťrodka.
Rozdział III
Struktura organizacyjna.
Rozdział IV
Dyrektor, Wicedyrektor, Kierownik O┼Ťrodka
Rozdział V
Podstawowe zadania działów
Rozdział VI
Zasady postępowania z wnioskami i uchwałami
Rady Pedagogicznej i og├│┼éu pracownik├│w O┼Ťrodka
Rozdział VII
Podstawowe zasady planowania pracy w O┼Ťrodku
Rozdział VIII
Tryb załatwiania spraw, przyjmowania, rozpatrywania
I załatwiania skarg i wniosków
Rozdział IX
System kontroli wewn─Ötrznej i zewn─Ötrznej
Rozdział X
Zasady podpisywania pism
Rozdział XI
Postanowienia końcowe

INSTRUKCJA EWIDENCJI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWNIA

1. Ewidencja druk├│w ┼Ťcis┼éego zarachowania obejmuje:
a) ┼Ťwiadectwa szkolne,
b) legitymacje szkolne,
c) arkusze spisu z natury,
d) czeki got├│wkowe,
e) kwitariusze przychodowe,
f) kasa wypłaci.
2. Bloczki wydawane sa jedynie osobom upowa┼╝nionym, wy┼é─ůcznie za pokwitowaniem ewidencji druk├│w ┼Ťcis┼éego zarachowania, kt├│ra umo┼╝liwia kontrole przychodu, rozchodu i stanu druk├│w.
3. Ewidencj─ů i wydawaniem ┼Ťwiadectw szkolnych, legitymacji i za┼Ťwiadcze┼ä zajmuje si─Ö Krystyna Piotrowska.
4. Ewidencje czek├│w got├│wkowych, kwitariuszy przychodowych, KW oraz arkuszy spis├│w z natury prowadzi Barbara Krakowska.


INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW.
Instrukcja ustala jednolite zasady sporz─ůdzania, kontroli i obiegu dokument├│w finansowych.
Instrukcja zosta┼éa opracowana na podstawie ustawy z dnia 29 wrze┼Ťnia 1994r. o rachunkowo┼Ťci (Dz. U. z 1994r. Nr 121, poz. 591).
Poj─Öciem dokumentu okre┼Ťla si─Ö ka┼╝dy dokument ┼Ťwiadcz─ůcy o zaistnia┼éych lub zmierzaj─ůcych czynno┼Ťciach, stwierdzaj─ůcy pewien stan rzeczy.
1. Zapisów w księgach dokonuje się na podstawie dowodów pierwotnych ?źródłowych?:
a) dowodów własnych;
b) dowod├│w obcych;
c) własnych wewnętrznych;
d) własnych zewnętrznych;
e) dowod├│w ksi─Ögowych zbiorczych;
f) dowod├│w koryguj─ůcych poprzednie zapisy.
2. Za prawidłowy dowód księgowy uważa się:
a) rzetelny, czytelny, bez przer├│bek,
b) kompletny, wolny od błędów rachunkowych,
c) zawieraj─ůcy okre┼Ťlenie rodzaju dowodu, adres, opis operacji, opkreslenie warto┼Ťci i ilo┼Ťci, podpis wystawcy oraz osoby, kt├│rej wydano lub od kt├│rej przyj─Öto sk┼éadniki maj─ůtkowe.
3. Stwierdzenie zlikwidowania dowodu do uj─Öcia w ksi─Ögach rachunkowych winno by─ç:
a) sprawdzenie pod wzgl─ůdem merytorycznym, formalno-rachunkowym,
b) zadekretowanie i podpisanie przez kierownika jednostki, łownego księgowego - odręcznie atramentem, długopisem.
4. Za dowody ksi─Ögowe uwa┼╝a si─Ö r├│wnie┼╝:
a) "PK",
b) protokoły zdawczo-odbiorcze.
Wszystkie dokumenty wp┼éywaj─ůce z zewn─ůtrz przyjmuje sekretariat i zostaj─ů opatrzone odciskiem piecz─Öci wp┼éywu z datownikiem.
5. Obieg dokument├│w ksi─Ögowych jest to system przekazywania od chwili sporz─ůdzenia, wzgl─Ödnie wp┼éywu, do jednostki z zewn─ůtrz, a┼╝ do momentu ich zlikwidowania i uj─Öciach w ksi─Ögach rachunkowych.
Nale┼╝y zawsze d─ů┼╝y─ç do tego, aby obieg odbywa┼é si─Ö najkr├│tsz─ů i najprostsz─ů drog─ů i przekazywa─ç na bie┼╝─ůco dokumenty do poszczeg├│lnych kom├│rek.

 

Menu


Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem

─ćwicz─Ö ucz─Ö wygrywam

Fotogaleria

umiem lepiej

Linki

 

Epuap

BIP

PAH
Copyright by A.N. Stworzono w CMS Joomla.