Nabór uczniów

 

Nabór uczniów

Program koła sportowego „W zdrowym ciele zdrowy duch”

Opracował: mgr Grzegorz Marcinkowski

Wstęp

Ruch jest jedna z podstawowych cech wszystkich żywych organizmów. Ruch jest motorem i źródłem życia. Aktywność ruchowa wraz z podstawą troski o zdrowie są we współczesnym świecie nieodzownymi warunkami prawidłowego rozwoju. Gry zespołowe rozwijają wiele cech woli: odwagę i zdecydowanie, wytrzymałość i wolę walki, inicjatywę i samodzielność.

Sportowe zajęcia pozalekcyjne regenerują siły fizyczne i psychiczne, rozwijają sprawność psychomotoryczną, kształtują postawę współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności. Pomagają także osiągnąć wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie z innymi szkołami.

Szkolne wychowanie fizyczne nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych dziecka, dlatego też bardzo często obserwuje się u wychowanków chęć uczestnictwa w pozalekcyjnych zajęciach  koła sportowego.

Program opracowałem na podstawie własnych obserwacji, doświadczeń i wiedzy dotyczącej możliwości spędzania czasu wolnego. Znając potrzeby rozwojowe wychowanków swojej placówki, ich zainteresowania i predyspozycje oraz warunki jakimi dysponuje ośrodek, wybrałem zajęcia z gier zespołowych oraz lekkoatletyki jako te, które dostarczają wychowankom  najwięcej radości i satysfakcji. Skonstruowałem go tak , by wytyczał on drogę wychowanka do osiągania kolejnych umiejętności, by uświadamiał mu potrzebę zdrowego aktywnego stylu życia a także stwarzał możliwość ewaluacji pracy.

Program zajęć pozalekcyjnych sportowo – rekreacyjnych został opracowany i dostosowany do potrzeb i możliwości /wychowanków naszego Ośrodka oraz do kalendarza imprez sportowych szkolnych i międzyszkolnych.

I. CEL GŁÓWNY:

Głównym celem pracy na zajęciach sportowych jest ogólne usprawnienie wychowanków i przygotowanie ich do rywalizacji w zawodach sportowych.

II. CELE SZCZEGÓŁOWE

  1. Rozwijanie zainteresowań sportowych.
  2. Czerpanie radości zadowolenia z uczestnictwa w zajęciach.
  3. Opanowanie i przestrzeganie podstawowych przepisów BHP w czasie organizacji i realizacji zajęć sportowych.
  4. Podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu poprzez wzmacnianie pozytywne ( zachęcanie, nagradzanie, docenianie wysiłku fizycznego i efektu).
  5. Wykształcanie potrzeby czynnego wypoczynku w formie indywidualnej.
  6. Wdrażanie do odpowiedzialności, samodzielności i samodyscypliny.
  7. Zrozumienie potrzeby dbania o własną sylwetkę, zdrowie i sprawność fizyczną.
  8. Kształtowanie umiejętności działania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących.
  9. Wytwarzanie umiejętności panowanie nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw z elementami współzawodnictwa.

10.  Poznawanie i stosowanie nazewnictwa i słownictwa sportowego.

11.  Poznawanie przepisów gier i zabaw.

12.  Kształtowanie cech motorycznych: szybkości, zwinności, siły, wytrzymałości.

13.  Stosowanie nabytych wiadomości i umiejętności w czasie ćwiczeń, gier i zabaw.

14.  Wdrażanie wychowanków do regularnego uprawiania ćwiczeń fizycznych.

 

III. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Opanowanie zasad i technik gry następujących gier zespołowych i dyscyplin sportowych:

1.Piłka nożna:

-        gry i zabawy z piłką (slalom z piłką, żonglerka piłką)

-        podania dolne i półgórne z miejsca i w biegu

-        poznanie zasad gry

-        wykonywanie rzutów wolnych i karnych

-        strzały na bramkę w biegu

-        gra właściwa na sali gimnastycznej i boisku

2.Piłka siatkowa:

-        poznanie zasad gry

-        odbicia piłką sposobem dolnym i górnym

-        odbiór piłki po zagrywce

-        zagrywka sposobem dolnym i górnym

-        próby zbicia piłki i blokowania

-        gra właściwa

3. Tenis stołowy:

-        poznanie zasad gry pojedynczej i deblowej

-        odbicia piłeczki zewnętrzną i wewnętrzną stroną rakietki

-        nauka serwisu

-        gra właściwa

4.Piłka koszykowa:

-        poznanie zasad gry

-        kozłowanie piłki w miejscu i w biegu

-        podania i chwyty piłki

-        rzuty do kosza z miejsca i w biegu

-        gra właściwa

5.Trening dyscyplin sportowych zgodnie z harmonogramem zawodów sportowych organizowanych przez nasz Ośrodek i inne placówki

6.Trening dyscyplin sportowych w ramach udziału wychowanków w Olimpiadach Specjalnych.

 

IV. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

1.Zasady nauczania:

-        świadomości i aktywności – wychowanek musi znać cel swojej pracy, rozumieć zadania oraz brać aktywny udział w ich wykonywaniu,

-        poglądowości – zasada ta realizowana jest poprzez pokaz i objaśnienie danego ruchu,

-        systematyczności – ćwiczenia powinny być tak dobierane, aby odpowiadały aktualnym umiejętnościom technicznym i sprawności ruchowej ćwiczących,

-        trwałości – polega na ciągłym powtarzaniu danego ruchu i przekształcenia go w nawyk,

-        przystępności i indywidualizacji – dostosowanie programu do poziomu umiejętności ćwiczących.

2.Metody nauczania:

-        analityczna – polega na dzieleniu danego ćwiczenia na proste czynniki i nauczaniu go osobno, a następnie łączeniu ich w jedną całość,

-        syntetyczna – jest to podstawowa metoda w nauczaniu techniki i polega na nauczaniu danego elementu w całości,

-        kompleksowa – czyli kombinowana z dominacją jednej z metod.

3.Formy nauczania:

-        zabawowa – ma na celu uatrakcyjnienie nauczania nowego elementu,

-        ścisła – ma na celu nauczenie, ugruntowanie i doskonalenie wykonywanego ćwiczenia, obejmuje ćwiczenia mające na celu nauczanie i doskonalenie techniki i taktyki,

-        gra uproszczona – nie egzekwujemy wszystkich przepisów,

-        gra szkolna – założeniem jej jest doskonalenie wybranych elementów techniki i taktyki,

-        gra właściwa – prowadzona jest według obowiązujących przepisów.

4.Sposoby osiągania celów:

-        prowadzić zajęcia tak, by zapewnić wychowankom bezpieczeństwo,

-        metody i formy zajęć dostosować do możliwości rozwojowych wychowanków,

-        motywować wychowanków do większej pracy,

-        stawiać przed wychowankami różnorodne zadania,

-        eksponować indywidualne możliwości i upodobania wychowanków,

-        realizować ćwiczenia mające wpływ na kształtowanie prawidłowej postawy,

-        rozwijać i wyzwalać inwencję twórczą wychowanka,

-        przygotować wychowanków do samokontroli i samooceny sprawności fizycznej,

-        podczas zajęć zapewnić ćwiczącym atmosferę radości,

-        powierzać wychowankom różne funkcje i zadania,

-        mobilizować wychowanków do udziału w szkolnych zawodach sportowych.

 

V. OSIĄGNIĘCIA WYCHOWANKA PO ZREALIZOWANIU PROGRAMU

Po realizacji programu wychowanek:

-        czyni postępy w rozwoju swoich cech motorycznych,

-        identyfikuje się z sukcesami i porażkami zespołu,

-        stosuje zasady fair play w czasie gier,

-        zna podstawowe przepisy gier i zabaw,

-        zna zasady bezpieczeństwa organizacji i uczestnictwa w różnorodnych grach i zabawach,

-        jest świadomy potrzeby czynnego wypoczynku,

-        podejmuje wyzwania związane z reprezentowaniem szkoły w zawodach zewnętrznych,

-        wykazuje się stałą aktywnością fizyczną w czasie wolnym.

 

VI. EWALUACJA PROGRAMU

Żeby stwierdzić, czy założone w programie cele edukacyjne są osiągane oraz czy proponowane formy aktywności fizycznej i organizacji zajęć są skuteczne otrzymam od wychowanków informację zwrotną dotyczącą zmian w postawach, wiadomościach i umiejętnościach. Zmiany te będą podstawą do oceny programu oraz konieczności jego modyfikowania.

Program został zatwierdzony i przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną Uchwałą Nr III 2014/2015 w dniu 15. 09. 2014 r.

 

Menu


Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem

Ćwiczę uczę wygrywam

Fotogaleria

umiem lepiej

Linki

 

Epuap

BIP

PAH
Copyright by A.N. Stworzono w CMS Joomla.